Home Nieuws OvJ: Geen strafrechtelijk onderzoek naar Nederlandse Israëlgangers

OvJ: Geen strafrechtelijk onderzoek naar Nederlandse Israëlgangers

De Officier van Justitie laat in een brief weten dat hij over onvoldoende aanwijzingen beschikt dat Nederlandse personen en een stichting strafbare feiten hebben gepleegd bij de Israëlische krijgsmacht en heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Advertentie

In augustus 2014, tijdens het Israëlische bloedbad in Gaza waar meer dan 2.200 mensen om het leven kwamen, volgde een golf van aangiftes nadat duidelijk werd dat Nederlanders zich onder het mom van vrijwilligerswerk bij het Israëlisch leger voegden. Enkelen van hen, Chamoetal en Cathy en de familie NN, zochten uitdrukkelijk de media op.

Naar aanleiding daarvan werd een oproep gedaan door advocaat Mr. H. Raza LL.M om aangifte te doen bij het Landelijk Parket en het Internationaal Strafhof. De Officier van Justitie laat vandaag in een brief weten geen strafrechtelijk onderzoek in te zullen stellen.

Het volledige antwoord van de Officier van Justitie zoals in zijn brief:
Ik heb uw aangifte van 11 augustus 2014 in goede orde ontvangen. Die aangifte is gericht tegen verschillende Nederlandse personen (waaronder “Familie NN”, Chamoetal en Cathy) en een rechtspersoon (Stichting Sar-EL Nederland) die volgens u strafrechtelijk betrokken zouden zijn geweest bij misdrijven gepleegd door de Israëlische krijgsmacht tijdens het gewapend conflict in Gaza in 2014.

Ik heb kennis genomen van de in uw aangifte opgevoerde informatie. Daarnaast heb ik andere open bronnen en nieuwe berichtgeving over het optreden van de Israëlische krijgsmacht en over de activiteiten van de in uw aangifte genoemde personen en stichting geraadpleegd.

Volgens gezaghebbende bronnen zouden Israëlische strijdkrachten zich tijdens het gewapend conflict in Gaza in 2014 in verschillende gevallen hebben schuldig gemaakt aan schendingen van internationaal humanitair recht. Uit deze en andere bronnen volgt echter niet dat de door u genoemde personen en stichting, zoals u ook in uw aangifte stelt, daar een concrete bijdrage aan hebben geleverd. Ook zie ik geen aanwijzingen voor enige andere strafbare betrokkenheid bij mogelijk onrechtmatige gedragingen van Israëlische strijdkrachten in Gaza.

Evenmin zie ik aanknopingspunten voor strafbaar werven voor de gewapende strijd of vreemde krijgsdienst. Volgens de eigen website bemiddelt Stichting Sar-El Nederland weliswaar bij vrijwilligerswerk van Nederlanders op Israëlische militaire bases, maar die activiteiten zijn uitdrukkelijk niet gericht op deelneming aan gewapende strijd of oorlog of op indiensttreding bij de Israëlische krijgsmacht, zoals strafbaar gesteld in artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht. Uit uw aangifte en open bronnen is mij niet gebleken dat de stichting in de praktijk anders wil of handelt dan zij op haar eigen website vermeldt.

Kort gezegd zie ik dus onvoldoende aanwijzingen dat door u genoemde personen en stichtingen strafbare feiten hebben gepleegd. Daarom heb ik besloten om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Gezien de summiere feitelijke informatie in uw aangifte, het aantal personen waartegen de aangifte zich richt en de complexiteit en ernst van de strafbare feiten waar de aangifte op ziet, vroeg mijn beoordeling enige tijd. Omdat ik verder over een langere periode verschillende, min of meer gelijkluidende aangiften bleef ontvangen, heb ik ervoor gekozen om te wachten totdat deze stroom was opgedroogd. Daarbij heb ik ook de gelegenheid genomen om nadere berichtgeving over gebeurtenissen in Gaza en activiteiten van genoemde personen en stichting te volgen en in mijn beoordeling mee te nemen. Het tijdsverloop sinds het moment dat u uw aangifte deed is echter groot. Daarvoor bied ik u mijn excuses aan.

Ten slotte wijs ik erop dat u zich over deze beslissing kunt beklagen bij het Gerechtshof Den Haag op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.

T.B.
Officier van Justitie.

© DUTCHTURKS.NL

De aangifte die bij het landelijk parket is neergelegd [Download document]
De aangifte die bij het ICC is neergelegd [Download document].