Home Opinie Open brief aan PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam

Open brief aan PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam

Demonstratie in Rotterdam op 21 augustus 2016 waarbij onder politiebegeleiding PKK-symbolen zijn te zien

Beste heer Ahmed Aboutaleb,
Geachte burgemeester van Rotterdam,

Advertentie

Ik maak mij als inwoner van Nederland zorgen om de recente ontwikkelingen in de grote steden. Het beeld van marsen waarbij een terreurorganisatie wordt verheerlijkt, door uw stad en dat van uw collega-burgemeester Eberhard van der Laan in Amsterdam, staan me nog duidelijk op het netvlies.

Het recht om te mogen demonstreren is een groot goed, dat ik in zijn geheel onderschrijf en uitdraag als volwaardige burger van Nederland. Dit recht is vastgelegd in artikel 9 van de Nederlandse Grondwet in het kader van Vrijheid van Vergadering en Betoging. Aan dit recht kan en mag niet getornd worden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Ook kan de wet daarin regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Simpel gezegd, mag iedereen demonstreren waar hij of zij voor wil demonstreren, zolang men maar geen andere wetten of regels overtreedt. Deze regelingen zijn ook uitgebreid vastgelegd in de Venice Commission Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly van de Europese Commissie die aangenomen is op 4 juni 2010 in Venetië, en waarin in paragraaf 3.3 wordt uitgelegd dat er inhoudelijke restricties kunnen worden opgelegd in het geval van een bedreiging of geweld.

U bent een burgervader die zich in sterke bewoordingen heeft geuit tegen mensen die de terreurbeweging ISIS een warm hart toedragen. Dit heeft u tijdens meerdere mediaoptredens duidelijk gemaakt. U heeft zelfs gezegd dat mensen die de terreurbeweging ISIS aanhangen beter naar Syrië kunnen gaan. Een andere entiteit die door de Nederlandse overheid is aangemerkt als terroristisch is de PKK. Haar gevangen gezette leider Abdullah Öcalan is verantwoordelijk voor meer dan 40.000 doden over een periode van tientallen jaren. De PKK pleegt onophoudelijk terreuraanslagen in Turkije, waar het dood en verderf zaait en Koerdische én Turkse gezinnen door heel Turkije tot doelwit en slachtoffer maakt. Het schetst daarom mijn verbazing dat u zich zo fel verzet tegen de ene terreurbeweging (ISIS) en toestaat dat sympathisanten van de andere terreurbeweging (PKK) met herkenbare symbolen van de terreurgroep tot twee keer toe in een maand tijd een optocht mogen houden in uw stad. Een stad, waar notabene tienduizenden Nederlanders van Turkse komaf woonachtig zijn. Waaronder misschien zelfs mensen die zelf gezinsleden hebben verloren bij één van de vele aanslagen van de PKK. U als burgervader van één van de grootste steden in Nederland zou het goede voorbeeld geven, wanneer u zegt dat u in uw stad geen enkele pro-terreur demonstratie toestaat. Daarmee doet u geen afbreuk aan het recht om te mogen demonstreren. Immers, de demonstranten dragen symbolen bij zich van een organisatie die ook door Nederland is aangemerkt als een terreurbeweging.

Voorts wijs ik u op een uitspraak van de voormalige minister van justitie Ivo Opstelten over verheerlijking van terrorisme door het tonen van de vlaggen van een terreurbeweging, bij het beantwoorden van Kamervragen van CU, SGP en CDA over de Gaza-demonstatie op 24 juli 2014 in Den Haag. De betreffende vraag en de beantwoording is van vergaderjaar 2013-2014 met aanhangselnummer 2854 en luidt als volgt:
Vraag: “Vindt u het wenselijk en is het toegestaan om met de vlag te zwaaien van ISIS, een volgens de Verenigde Naties terroristische organisatie?
Antwoord: “Het Openbaar Ministerie (OM) heeft mij bericht dat het medio augustus het landelijke standpunt ten aanzien van de strafbaarheid van symbolen, vlaggen en andere uitingsvormen nader heeft bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen nadat lokaal reeds eerder beleid was afgestemd. Het standpunt houdt in dat nu IS (voorheen ISIS/ISIL) en Hamas (door de EU en de VN) verboden, terroristische organisaties zijn die tot doel hebben geweld te plegen tegen bepaalde bevolkingsgroepen, het in het openbaar tonen van deze vlaggen van deze organisaties naar het oordeel van het Openbaar Ministerie strafbaarheid oplevert, op grond van artikel 137d en 137c Wetboek van Strafrecht. Tegen het dragen van deze vlaggen zal dan ook worden opgetreden.

Bent u het met mij eens dat we geen onderscheid mogen maken tussen terreurbewegingen en dat we daarin rechtlijnig dienen te zijn? Bent u het met mij eens dat ook tegen het tonen van symbolen van de PKK opgetreden dient te worden om de openbare orde te waarborgen? Bent u van mening dat de gemeente met deze informatie in het achterhoofd geen vergunning had mogen verlenen voor een demonstratie waarbij wordt gepleit voor de vrijlating van de leider van de PKK?

De organisatie of organisaties die de pro-PKK demonstratie hebben aangevraagd zorgen voor een verdere polarisatie van de Nederlandse samenleving, door het importeren en uitdragen van dit gedachtegoed naar en op de Nederlandse straten. Turks-Nederlandse belangenorganisaties doen er alles aan om hun achterban tot kalmte te manen, maar de excessen van 20 augustus, waarbij mensen eigenhandig een tegendemonstratie organiseerden en die eindigde in een gewelddadige confrontatie, bewijzen dat PKK-demonstraties geen plek hebben in de Nederlandse straten of samenleving, en zorgen voor verdere polarisering van de samenleving.

Geachte burgemeester Aboutaleb, ik wil u als bezorgde burger van Nederland vragen om bij toekomstige manifestaties actief te handhaven op symbolen van terreurbewegingen en zowel de verleners van de vergunning, evenals de politiemacht voor te lichten over welke symbolen horen bij de in Nederland verboden terreurbeweging PKK, en deze actief te weren van demonstraties in uw stad. Ik sta vol voor een ieders recht, of het nou een Koerd of een Turk of een IJslander is, om te mogen demonstreren waarvoor of waartegen dan ook, maar sta lijnrecht tegenover het verheerlijken van alle terreurorganisaties, en hoop dat u het met mij eens bent dat demonstraties waarbij terreur wordt verheerlijkt, ontwrichtend werken voor de samenleving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben. In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Volkan.