Home Overig Kuzu en Öztürk streven naar “inclusieve samenleving” met DENK

Kuzu en Öztürk streven naar “inclusieve samenleving” met DENK

Transcript van het radio interview bij DE NIEUWS BV met Tunahan Kuzu over de nieuwe politieke beweging DENK.

“De laatste 10 á 15 jaar is er een onbalans in de samenleving. Zeker op het gebied van het thema integratie De samenleving is veel harder, ruwer en rechtser geworden en dat uit zich in de politiek. Wij willen weer evenwicht en balans terugbrengen in de politiek en daarvoor is het nodig dat we Nederland en de politiek aanzetten tot denken.

Het gaat ons niet alleen om Wilders, maar ook om de klassieke traditionele partijen die steeds meer vanuit het frame van Geert Wilders naar problemen kijken. Dan heb ik het over de CDA, dan heb ik het over de VVD, maar ook over de PvdA waarin wij vroeger zaten.”

Begrippen integratie en allochtoon afschaffen
“Wij hebben inmiddels te maken met de derde generatie, we hebben te maken met de kleinkinderen en de kinderen van de arbeidsmigranten die in de jaren 60 en 70 naar Nederland zijn gekomen. Als wij dus streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet en wij met elkaar zeggen dat we allemaal Nederlanders zijn, dan begint dat met een stukje inclusief taalgebruik. Waarbij we geen onderscheid maken en mensen in groepen wegzetten als allochtoon en autochtoon, want kijk naar de exacte betekenis van die woorden, het betekent: van hetzelfde en de ander. Inmiddels is er in Nederland een generatie geboren en getogen en de norm die ik heb, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan wordt er thuis ook Nederlands gesproken. We moeten af van het beeld dat ouders hun kinderen geen Nederlands kunnen bijbrengen. Er groeien steeds meer kinderen op en we hebben het inmiddels over de derde generatie en als we elkaar vast blijven houden en gevangen zetten in een aantal termen zoals allochtoon en autochtoon, dan kunnen we niet naar de inclusieve samenleving die we met elkaar nastreven.”

Institutioneel racisme
“Als we gaan kijken naar de cijfers, van onder andere de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie, het Sociaal Cultureel Planbureau, anti-discriminatiebureaus.. die geven allemaal aan dat er sprake is van toenemende racisme in Nederland. En als we gaan kijken naar de gemiddelde politieke partijen in Den Haag, dan wordt dat weggewuifd.
Als we bijvoorbeeld kijken naar het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dan zeggen mensen die aan dat onderzoek hebben deelgenomen, veelal Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders, dat zij ervaren dat ze negatiever bejegend worden door de politie. Als we dus gaan kijken naar de recente gebeurtenissen in de Schilderswijk, laatst nog een onderzoek van de Universiteit van Leiden -ik gebruik het woord maar even- allochtonen vaker worden gestraft. Dan hebben we dus te maken met een vorm van racisme die institutioneel is. En wat wij dan ook heel nadrukkelijk zeggen: wij ontkennen niet dat er problemen zijn, maar om die problemen aan te pakken moeten we naar de oorzaak en de essentie en de voedingsbodem van die problemen bestrijden en dat zien we te weinig gebeuren in Nederland. Want waar zit die voedingsbodem in, dat zit in de uitzichtloosheid, in een stukje jeugdwerkloosheid, het zit ‘m in de dubbele maat en het gevoel dat je niet meetelt in onze samenleving.”

Jeugdwerkloosheid en racismeregister
“Als we gaan kijken naar de cijfers, dan hebben we te maken met een werkloosheid onder die jongeren die drie keer zo hoog is als bij andere jongeren. Wij willen onder andere een racismeregister bouwen, een zogenaamde R-register, waarbij we uitingen van racisme registreren. Als je ziet dat werkgevers, met name bij de overheid zich schuldig maken aan racisme, dan vinden wij dat daar geen plaats is voor racisten bij de overheid. Dat kun je onder andere toetsen door elke werknemer die bij de overheid wil werken, moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en je kunt dus bij die VOG ook de gegevens uit het racismeregister meenemen.

Personeel dat bij de overheid werkt, mag niet racistisch zijn. Wij hebben in Nederland artikel 1 van de grondwet, waardoor we geen onderscheid maken in ras, religie, sekse etc. Als iemand zich schuldig maakt aan racistische uitingen en bij de overheid werkt, dan vinden wij dat die persoon niet thuis hoort bij de overheid. Dan moet je denken aan: de overheid kent ook genoeg personeelsmanagers en mensen die jongeren aan moeten nemen.”

Koloniemuseum en monument arbeidsmigratie in iedere gemeente
“Wat wij willen is dat we een gemeenschappelijke identiteit bouwen en die gemeenschappelijke identiteit zit in het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden. Om die gemeenschappelijke identiteit te bouwen, moeten we stilstaan bij ons gedeelde verleden. Nederland is van oudsher een immigratieland. In de 16e eeuw zijn joden uit Portugal en Oost-Europa naar Nederland gekomen, de Katholieken uit de Zuidelijke Nederlanden en in de recente migratiegeschiedenis hebben we het over grote groepen die uit Zuid-Europa naar Nederland zijn gekomen. Kijk het is wel heel makkelijk als je het verleden van die mensen niet kent, om ze weg te zetten als uitkeringstrekker of als zorgkost. Het zou goed zijn om met elkaar en de jeugd van tegenwoordig inzage te geven in het verleden van die mensen, om meer begrip te tonen voor de pijn die in de samenleving zit bij die groepen.”

Jongeren aan banen helpen
“Het gaat er om dat we als overheid, want wij zitten in de politiek en zijn verantwoordelijk voor het controleren van de regering, racisme en discriminatie met elkaar structureel gaan aanpakken. De overheid heeft daar het goede voorbeeld in te geven. Als je gaat kijken naar verschillende cijfers, als we met elkaar vaststellen dat de jeugdwerkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond drie keer zo hoog is, dan zou je met elkaar de conclusie kunnen trekken dat het daaraan schort. We hebben het niet alleen over opleidingsniveau, maar ook over mensen die hun studie hebben afgemaakt en nog steeds tegenwerking ondervinden op de arbeidsmarkt. Het heeft niet alleen te maken met onderwijs en wat we niet moeten doen is het probleem onderschatten. Het gaat hier namelijk om de bestrijding van onrechtvaardigheid en onrechtvaardigheid zorgt voor onrust in de samenleving.”

Hoeveel zetels? 
“Het aantal zetels is aan de orde, wanneer er verkiezingen komen. Voor ons is het belangrijk dat we na het gedwongen vertrek bij de PvdA Nederland zouden laten weten waar wij staan. Wij presenteren van daag een politiek manifest dat bestaat uit vijf pijlers waarin wij onze ideale samenleving schetsen. Het is dan ook een kwestie dat we met dat politiek manifest het land in gaan, met mensen gaan praten om dat manifest verder in te vullen. Dat moet leiden tot een verkiezingsprogramma en uiteindelijk gaan mensen er zelf over of ze daar een stem op gaan uitbrengen.”

Peiling Maurice de Hond: 1 tot 2 zetels
“Wij geven vandaag aan dat we een beweging starten voor alle Nederlanders. We vinden dat we een aansprekende boodschap hebben voor alle Nederlanders en we richten ons daarbij op alle Nederlanders en we gaan onszelf niet opsluiten of niet op laten sluiten in een hoekje.”

Vraag en antwoord

U wilt de winst van de zorgverzekeraars afromen? Boven welke percentage?
Ja. Als we nu gaan kijken dan zien we dat zorgverzekeraars een winst maken van meer dan een miljard en dat moet terug naar de zorg wat ons betreft. De zorg is een publieke voorziening en dat moet terug naar de zorg. Alle winst van de zorgverzekeraars moet terug naar de zorg.

Wel of geen wapens leveren aan Oekraïne?
Dat is een ingewikkelde kwestie, maar waar het ons om gaat is dat we een rechtvaardige samenleving willen die internationaal rechtvaardigheid bevordert. De kracht van Nederland zit in diplomatie. We moeten ervoor zorgen dat we effectieve diplomatie voeren en niet meteen met dat soort sancties gaan dreigen. Wij zijn goed in diplomatie.

U wilt een diversiteitsquotum, welk percentage van de werknemers bij de overheid in dienst moet uit minderheidsgroepen komen?
Het gaat om een afspiegeling van de samenleving, dat doen we bijvoorbeeld ook meteen arbeidsgehandicaptenquotum. Het gaat niet alleen over minderheidsgroepen, maar het gaat ook over een onevenredige vertegenwoordiging tussen man en vrouw. Diversiteit is meer dan de (etnische) groepen uit de samenleving, maar ook over man en vrouw.
Percentages kun je allemaal nog uitwerken, maar waar het in essentie om gaat is dat het gaat om onrechtvaardigheid. De overheid moet een afspiegeling zijn van de samenleving en in de plannen die wij nader gaan uitwerken komen we met concrete voorstellen in de kamer en dan kunnen we dat allemaal tegemoet zien.

Mag warenhuis V&D wat u betreft failliet gaan?
In Nederland hebben we te maken met concurrentie en als V&D kan voldoen aan de verplichtingen waar ze voor staan, dan moeten ze kunnen blijven. Maar dat is in eerste instantie niet iets wat mij betreft waar de politiek over gaat.

Kan de vaste boekenprijs worden afgeschaft?
Ook daarvoor geldt, we moeten ervoor zorgen dat we een lerende samenleving worden waar ieders talent wordt ontwikkeld. Vandaag zal ik daar geen uitspraken over doen. Wanneer dit aan de orde is tijdens een debat, dan kan dat natuurlijk wel.

Film politieke beweging DENK: 
“Nederland #DENKT mee!”